Search
 

direct contact:  06-51927446

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DAVIDSON TRAININGEN
Deze algemene voorwaarden dateren van september 2016
artikel 1– Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Davidson Trainingen beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
Davidson Trainingen: Davidson Trainingen, Kamer van Koophandel: 3327.53.94 ,BTW: 1918.28.592.B.01
Davidson Trainingen‐examen: een examen dat door Davidson Trainingen wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding zoals bedoeld in artikel 8 lid 4.
Davidson Trainingen‐examenreglement: de op het moment van inschrijving van een Opleiding van kracht zijnde onderwijs‐ en examenregeling van Davidson Trainingen.
Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website: www.davidson-trainingen.nl
Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een Davidson Trainingen‐examen zoals bedoeld in artikel 8 lid 7, en dat geen deel uitmaakt van de betreffende Opleiding.
Incompany‐/Maatwerkopleiding: een Opleiding die Davidson Trainingen verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: (a) elke particulier die bij Davidson Trainingen een Open Inschrijving‐opleiding afneemt of (b) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Davidson Trainingen een Incompany‐/Maatwerkopleiding afneemt.
Onderwijsmateriaal: opleidings‐, les‐ of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in
welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Open inschrijving‐opleiding: een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.
Opleiding: een door Davidson Trainingen verzorgde opleiding, training, her‐ of bijscholing, cursus, studie‐ of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
Davidson Trainingen verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany‐/Maatwerkopleiding of een Open inschrijving‐opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat
uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin
van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e‐mail).
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen
Davidson Trainingen en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Davidson Trainingen, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Trainingskosten: de trainingskosten van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de
Website.
Website: de website van Davidson Trainingen: www.Davidson-Trainingen.nl.

 

artikel 2 – NRTO
Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Davidson Trainingen en op alle door Davidson Trainingen gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene
Voorwaarden. Davidson Trainingen wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
tussen Davidson Trainingen en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e‐mail of op de Website).
4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet
voorzien, zal Davidson Trainingen een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de
Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Davidson Trainingen en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en
verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende
bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende
gedeelte van deze bepaling.

artikel 4 ‐ Aanbod
1. Davidson Trainingen brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel
uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal
verplicht is.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
b. wanneer de Opleiding start;
c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. de wijze van betaling;
g. de duur van de Studieovereenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk
bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening
van Davidson Trainingen. Op verzoek van de Klant zal Davidson Trainingen een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op
Afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van Davidson Trainingen, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden
overeenkomstig artikel 7 lid 1;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.
artikel 5 – Studieovereenkomst
1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Davidson Trainingen aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats
(i) via het inschrijfformulier op de Website.
(ii) telefonisch,
(iii) per e‐mail
2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Davidson Trainingen de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop
Davidson Trainingen schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst
verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het
verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt
aangeboden.
4. Davidson Trainingen is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van eendergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Davidson Trainingen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te
dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Davidson Trainingen. Davidson Trainingen kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
artikel 6 – Annulering Opleiding
1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule
naar het oordeel van Davidson Trainingen onvoldoende is, staat het Davidson Trainingen vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een
andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien
Davidson Trainingen en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Open inschrijving opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden
opleidingsonderdelen te voldoen.
2. Voorafgaand aan de aanvang van een Open Inschrijving‐opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Open Inschrijving‐opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend
schriftelijk plaatsvinden.
Als moment van ontvangst door Davidson Trainingen van de annulering geldt in het geval van
(i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een email:de verzenddatum van de betreffende e‐mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Inschrijving‐opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals
bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat
Davidson Trainingen gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Open Inschrijving‐opleiding: 10% van het
Cursusgeld of de Trainingskosten met een minimum van EUR 50,‐;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open Inschrijving‐opleiding: 25% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open Inschrijving‐opleiding:
50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open Inschrijving‐opleiding: het totale
Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
4. In geval de Klant een Open Inschrijving‐opleiding annuleert nadat deze door Davidson Trainingen is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat Davidson Trainingen gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang
van de verplaatste Open Inschrijving‐opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Inschrijving‐opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
5. In geval de Klant een Open Inschrijving‐opleiding annuleert nadat deze door Davidson Trainingen is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 8, geldt dat Davidson Trainingen gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang
van de gewijzigde Open Inschrijving‐opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de
Open Inschrijving‐opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond
ingeschreven, tenzij het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de gewijzigde Open Inschrijving opleiding meer bedragen dan het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de oorspronkelijke
Open Inschrijving‐opleiding, in welk geval 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de
gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Inschrijving‐opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten van de Open Inschrijving‐opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het totale Cursusgeld of de
totale Trainingskosten voor de gewijzigde Open Inschrijving‐opleiding meer bedragen dan het totale
Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de oorspronkelijke Open Inschrijving‐opleiding, in welk
geval het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de gewijzigde Opleiding in
rekening worden gebracht.
6. Annulering door de Klant van een Incompany‐/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden
voordat Davidson Trainingen met de uitvoering van die Incompany‐/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany‐/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Davidson Trainingen. Als moment van ontvangst door Davidson Trainingen van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Davidson Trainingen. De geplande aanvangsdatum van de Incompany‐/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat Davidson Trainingen gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van
sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany‐/Maatwerkopleiding;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst:
25% van de kosten van de Incompany‐/Maatwerkopleiding;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50%
van de kosten van de Incompany‐/Maatwerkopleiding;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale
kosten van de Incompany‐/Maatwerkopleiding.
artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding
Overeenkomst op Afstand
1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van
een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van
redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de
koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de
dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen
Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Davidson Trainingen terug te zenden. Davidson Trainingen is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 bestaat als de Opleiding is aangevangen
voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst
4. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt,
bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Davidson Trainingen betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5 en 6, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
5. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van
het door de Klant aan Davidson Trainingen betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit
(i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging
van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of
(ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Davidson Trainingen verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1‐jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding.
Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
6. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een
tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte
of calamiteit, waarbij geldt dat Davidson Trainingen een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degene die de Opleiding volgt, (iii) de oorzaak
van de ongeschiktheid van deze persoon om de Opleiding te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke
duur van deze ongeschiktheid.
Verplaatsen Opleiding
7. Davidson Trainingen kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Davidson Trainingen. Davidson Trainingen zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,‐ (EUR 50,‐ als het Cursusgeld exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,‐) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Davidson Trainingen tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een Incompany‐/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met artikel 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
Wijzigen Opleiding
8. Davidson Trainingen kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Open Inschrijving‐opleiding wijzigen naar een andere Open Inschrijving‐opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Open Inschrijving‐opleiding ligt uitsluitend bij Davidson Trainingen. Davidson Trainingen zal voor de administratieveverwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,‐ (EUR 50,‐ als het Cursusgeld exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,‐), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Davidson Trainingen tot het wijzigen van de Open Inschrijvingopleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany‐/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
9. Davidson Trainingen behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van
herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve
verbetering van de Opleiding.
10. Davidson Trainingen behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.
artikel 8 – Examens
1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een Davidson Trainingen‐examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 8 lid 7.
2. Inschrijving voor een herkansing van een Davidson Trainingen‐examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een Davidson Trainingenexamen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een Davidson Trainingen‐examen.
3. Indien een Klant een Davidson Trainingen‐examen annuleert, brengt Davidson Trainingen annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van een Davidson Trainingen‐examen bedragen de annuleringskosten EUR 25,‐ (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende Davidson Trainingen‐examen.
4. Het Davidson Trainingen‐examen vormt , indien aangegeven, een integraal onderdeel van de Opleiding. De examen‐ en diplomakosten maken in dat geval een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding. Indien de prijs van een Davidson Trainingen‐examen tussentijds wijzigt, behoudt Davidson Trainingen zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
5. Op het Davidson Trainingen‐examen is het Davidson Trainingen‐examenreglement van toepassing. Het Davidson Trainingen‐examenreglement, inclusief de procedure en de kosten voor een herbeoordeling in geval van een onvoldoende beoordeling, wordt beschikbaar gesteld op de
Connectpagina die Davidson Trainingen als onderdeel van de Opleiding aan iedere Klant aanbiedt. Het Davidson Trainingen‐examenreglement wordt jaarlijks in september gecontroleerd en vastgesteld en gepubliceerd op de website
6. Davidson Trainingen verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (i) aan alle eisen van het Davidson Trainingenexamenreglement is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen‐ en diplomakosten) door de Klant aan Davidson Trainingen zijn voldaan. Davidson Trainingen verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in het Examenreglement.
7. Indien (al dan niet in aanvulling op het Davidson Trainingen‐examen) een exameninstituut anders dan Davidson Trainingen een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. Davidson Trainingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met Externe Examens.
artikel 9 – Betaling
1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen
van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan Davidson Trainingen. De Klant zal de
verschuldigde bedragen betalen aan een door Davidson Trainingen te vermelden IBAN nummer.
De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Davidson Trainingen, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Open Inschrijvingopleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is
vermeld. Davidson Trainingen streeft ernaar de (eerste) factuur twee weken voor aanvang van de
Opleiding aan de Klant te verzenden. Davidson Trainingen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany‐/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de
eerste bijeenkomst van de Incompany‐/Maatwerkopleiding aan Davidson Trainingen te hebben voldaan.
5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald,
stuurt Davidson Trainingen de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt
geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het
verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Davidson Trainingen moet maken om het aan Davidson Trainingen toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant.
Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR
115,‐. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de
toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet‐tijdige betaling zal Davidson Trainingen de vordering uit
handen geven aan een incassobureau.
7. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot
aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande
bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle
betalingstermijnen per direct opeisbaar.
8. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband
met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is
en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant
verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Davidson Trainingen op grond van de Studieovereenkomst.
Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van
(tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.
artikel 10 – Legitimatie
1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant
zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de
Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de
schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig
legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van
Davidson Trainingen, te tonen.
artikel 11 – Prijs
1. De kosten van iedere Open Inschrijving‐opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die Open Inschrijvingopleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend:
inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de
totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Davidson Trainingen worden doorberekend aan de Klant.
3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren
leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de
Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
4. Alle door Davidson Trainingen genoemde bedragen zijn exclusief btw.
5. Davidson Trainingen zal steeds het toepasselijke btw‐tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.


artikel 12 – Aansprakelijkheid Davidson Trainingen
1. In het geval dat Davidson Trainingen aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade ‐ zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet ‐ is derhalve uitgesloten).
Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende
personeel van Davidson Trainingen geldt het voorgaande niet
2. Davidson Trainingen is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de
deelnemers aan een Opleiding.
3. Davidson Trainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie / aanbevelingen / adviezen
verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
4. Davidson Trainingen is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen
waarvoor Davidson Trainingen verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Davidson Trainingen of die door Davidson Trainingen zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers
ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal
1. Davidson Trainingen levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
2. Alle door Davidson Trainingen gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan
Davidson Trainingen bekend waren. Davidson Trainingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
3. Davidson Trainingen is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst
hebben voorgedaan.
4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens
geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve
verwerking.

 


artikel 14 – Uitval docent/examenbeoordelaar
1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Davidson Trainingen – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk
blijkt te zijn, zal Davidson Trainingen de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden
gegeven, of het betreffende Davidson Trainingen‐examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant
geen recht op een (schade)vergoeding. Davidson Trainingen zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van
een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen
vanwege de uitval van een docent.
artikel 15 – Vertrouwelijkheid
Davidson Trainingen, zijn personeel en/of voor Davidson Trainingen werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Davidson Trainingen conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
artikel 16 – Persoonsgegevens
Davidson Trainingen verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Davidson Trainingen. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Davidson Trainingen.
artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het
door Davidson Trainingen verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel
zijnde boeken) liggen bij Davidson Trainingen. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Davidson Trainingen.
2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is
afgenomen, aan Davidson Trainingen verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
artikel 18 – Businesspartners
Davidson Trainingen is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Davidson Trainingen geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Davidson Trainingen en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door Davidson Trainingen worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.
artikel 20 – Geschillenregeling
1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en Davidson Trainingen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Davidson Trainingen te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door Davidson Trainingen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46,
Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst
bij Davidson Trainingen heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als
bindend te aanvaarden, is Davidson Trainingen aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer Davidson Trainingen een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Davidson Trainingen eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Davidson Trainingen dient daarbij aan te kondigen dat Davidson Trainingen zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een
bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke
geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit
lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Copyright © 2020 | All Rights Reserved